6a0120a5ce8444970b01bb0896ef99970d-300wi       6a0120a5ce8444970b01bb0896ef99970d-300wi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilo.ca image hankies-grass     _DSC4851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_DSC4697     _DSC5188 

 

 

 

 

 

 

 

                                s  t u d i o        s a l e  

 

                                    s u n d a y    ,     d e c e m b e r      6 t h

                                                     t e n     t o       f i v e

 

                                                                    1 9 6     s h a w     s t r e e t  

                                                                    (  s i d e       e n t r a n c e  ) 

 

h e l l o        l o n g        l o s t        b l o g        f r i e n d s    .       i       a m     s t i l l        h e r e       a n d       

w i l l        b e       b a c k       a t        t h e        b l o g        i n       t h e       n e w      y e a r    .        f o r      

n o w     i     a m       p r e p a r i n g       f o r     t h e    s a l e       h e r e       n e x t        w e e k e n d    .    

h o p e      t o      s e e      y o u       t h e r e   .        x o        h e a t h e r

 

 

 


Photo

 

Photo copy 3

Photo copy     Photo copy 2

 

 

 

 

 

 

 

 

w e       h a d      a      w e e      v i s i t       t o        l a n g d o n     h a l l       t h i s       p a s t

w e e k e n d       w h e r e       w e      c h e c k e d      i n       a n d       b a r e l y       l e f t

t h e      h e a r t h       i n        o u r       r  o o m    .        i t     w a s       a       g i f t        f r o m

m y      f a m i l y        w h o       s e e m e d     t o      k n o w      b e t t e r      t h a n       w e

d i d   ,      t h a t        w e        n e e d e d       s o m e       t i m e        t o g e t h e r      (   a w a y

f r o m      s m a l l       p e o p l e      a n d      h o u s e h o l d     c h o r e s   )    .      a n d      i

a m       h a p p y       t o     r e p o r t      t h a t      w e      s t i l l      l i k e     e a c h     o t h e r  .

 

 

 

 

 


Screen Shot 2015-01-07 at 2.13.02 PM

c o v e t        g a r d e n      m a g a z i n e       c a m e       o u t     w i t h       t h e i r      n e w

i s s u e      y e s t e r d a y        w i t h     t h e    h o m e    o f       c l a i r e     s t u b b s    ,    a

l o c a l       f o o d      s t y l i s t       w h o       i      n o w      w a n t      t o        b e f r i e n d    .

i t     a l s o      e x p l a i n e d        t h e     s m a l l      s p i k e     i n     s a l e s      o n     o u r

l i n e n      t i s s u e     c o v e r s    .   

 

 

 

 

 


Photo

l o t s       o f       t e a        a n d        s o u p         l a t e r      a n d       i       t h i n k       m y

p n e u m o n i a        m a y      f i n a l l y      b e         l e a v i n g         m e   .    (    m i n d

y o u   ,      i      t h o u g h t      t h e     s a m e       t h i n g     a      f e w       d a y s      a g o

b e f o r e       i       s p e n t       t o o      m u c h      t i m e       c l e a n i n g      u p       m y

h o u s e       a n d       i t       c a m e        b a c k     .  )        h e r e ' s         t o       a       n e w

y e a r        w i t h        b e t t e r       h e a l t h     ,       l e s s      t i m e       o u t s i d e      m y

s o n ' s       c l a s s r o o m      a n d        l o t s      o f     p u r e        c r e a t i v i t y     a n d

l o v e     .          h a p p y      n e w      y e a r   .   .  .

 

 

 

 


John and rob        DSC_0476_V2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d e s p i t e       a       b o u t       o f       p n e u m o n i a        w h i c h       a r r i v e d        l a s t

w e e k    ,       t h e r e        a r e         s o m e         p r e s e n t s        t o         b e       w r a p p e d

t o d a y    .          m y        f a v o u r i t e        i s        t h i s        s e t       o f         p o r t r a i t s 

w h i c h       w e        a r e       f r a m i n g        f o r       m y        f a t h e r       a n d     u n c l e

w h o      a r e       i n      t h e       p h o t o      o n      t h e     l e f t   .      w e       to o k      t h e

p h o t o      o n      t h e       r i g h t       l a s t       s u m m e r     o f       t h e i r      t w o    g r a n d -

s o n s        t h a t        m o s t        r e s e m b l e        t h e m   .      i t     w a s       s o     m u c h

f u n        t o       d o       a n d       i       c a n ' t      w a i t      t o        g i v e      i t     t o      t h e m   .

(      m e n    i n      t h e i r       e i g h t i e s      a r e      n o t       e a s y      t o    b u y      f o r   )  .

 

 

IMG_0551          IMG_0556

 

 

 

 

 

 

IMG_0549         IMG_0527

 

 

 

 

 

 

IMG_0596          IMG_0593 2

 

 

 

 

 

 

l a s t        f a l l       i       h a d       a      f u n      a s s i g n m e n t        t o       m a k e      s o m e

k i n d       o f       h o l i d a y         c r a f t        o n l y        o u t       o f     i t e m s      i     c o u l d

b u y        a t         a       g r o c e r y       s t o r e      (    w h o l e       f o o d s     )   .      t h i s      i s

w h a t       i       c a m e      u p       w i t h    .       i t     w a s     p u b l i s h e d        l a s t      f a l l

i n      t h e i r       m a g a z i n e         a n d      i       f o r g o t        t o        s h a r e      i t    .        i n      

t h e       m e a n t i m e    ,        w e        h a v e       e a t e n        t h e       b e a n s        a n d        t h e        

j a r s       a r e       b a c k       i n        t h e        p a n t r y    .      

 

 

 

   


Screen Shot 2014-12-07 at 9.15.31 AM

 

 

                                                        o n e      w e e k        t o d a y    ,      

                                w e       w i l l      b e     h a v i n g      o u r     a n n u a l

                                                                s t u d i o         s a l e

                                            s u n d a y     ,      d e c e m b e r       1 4 t h

                                                                 t e n     t o       f o u r

                            1 9 6      s h a w      s t r e e t     (    s i d e       e n t r a n c e   )

                                           h o p e     t o      s e e      y o u       t h e r e   .  .  .

 

 

 

 

 


30390u

f o r        a n y o n e        i n       t o r o n t o         w h o      c o m m u t e s       i n t o         t h e

c i t y       d a i l y    ,       w e        a r e       o f f e r i n g         f r e e       s h i p p i n g       t o        

u n i o n      s t a t i o n         t h i s      w e e k      .       t h e r e     i s       a       b o o t h      t h e r e      

o r g a n i z e d       b y      s h o p i f y       w h e r e    i t e m s      c a n    b e      p i c k e d      u p    .  

j u s t     v i s i t       t h e      s h o p      a n d    u s e      t h e      c o d e       u n i o n s t a t i o n  .    

 

 

 

 


Pi'lo reindeer photo

w e        d i d         s o m e        e a s y       d i y       c r a f t s       f o r        a       l o c a l      t v

s t a t i o n      t h i s       w e e k    .        i t      w a s       f u n        s p e n d i n g       s o m e

t i m e        m a k i n g         f e s t i v e         t h i n g s         a n d         t u r n i n g        m y

m o t h e r     i n     l a w ' s     f a t h e r      i n t o       a       r e i n d e e r    .        n o t      s u r e

h o w     s h e     w i l l    f e e l     a b o u t     i t    .   .   .     (    i t      w a s h e s      o f f    )

 

Pi'lo holiday frames

 

w e        a l s o        t u r n e d       s o m e      s i m p l e      s h a d o w      b o x       f r a m e s

(   f r o m     i k e a  )      i n t o      a       h o l i d a y      t r i p t y c h       b y        b a c k i n g

t h e m      w i t h       f a b r i c        a n d         w a l l p a p e r         s c r a p s     .        t h e

s n o w f l a k e      i s        h u n g       f r o m       a n        e y e s c r e w    ;       t h e       d o g

h a s        s n o w f l a k e s       p a i n t e d      o n      t h e       g l a s s     ;      a n d       t h e

b i r d        i s       s e c u r e d        w i t h        a       n a i l        w i t h        s p r i g s       o f

g r e e n e r y   .

 

Pi'lo frame

i       h a v e       l o t s      o f      o l d       f r a m e s       k i c k i n g      a r o u n d        t o o

a n d       q u i t e       l i k e        t h e m        w h e n       t h e r e       i s       n o t h i n g      i n

t h e m    .          w e       a d d e d        a      s i l v e r       b a l l   ,      s o m e       v i n t a g e

g r o s g r a i n         r i b b o n       (   a n d       m o r e     g r e e n e ry    )  .      i t      l o o k s

g r e a t      o n      t h e     m a n t e l       a l r e a d y   .     

 

Pi'lo wreath

a n d      f i n a l l y    ,       w e    m a d e      t h i s       w r e a t h        u s i n g       c l o t h e s

p e g s       a n d       f e l t       b a l l s      o n       a    m e t a l       r i n g    .      i t      w o u l d

b e      a     g r e a t       c r a f t        t o       d o       w i t h       k i d s      w h o       s e e m      t o

l i k e      t h e        c a r d s      m o r e    t h a n       a n y o n e       a n y w a y    .       i      l i k e

h o w     t h e      w r e a t h      l o o k s    g o o d      w i t h     o r     w i t h o u t      c a r d s    .

h a p p y        w e e k e n d        e v e r y o n e   .         h e r e ' s      t o       s o m e        c o z y

t i m e      a t        h o m e      g e t t i n g      r e a d y       f o r        d e c e m b e r    .

 

Pi'lo pegs balls

Pi'lo detail         Pi'lo wreath detail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Screen Shot 2014-11-24 at 7.26.25 AM  Screen Shot 2014-11-24 at 7.27.14 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t h e      e v e r      i n s p i r i n g       b l o g       p o p p y t a l k       o p e n e d      a     b r i c k s

a n d       m o r t a r       s t o r e       i n       v a n c o u v e r        l a s t       s p r i n g   .      t h e y

a r e       c a r r y i n g      o u r        s e t      o f     i m a g e     o r n a m e n t s       a n d      h a d

a       n i c e      p h o t o      o f       t h e m       i n      t h e i r       h o l i d a y      g i f t       g u i d e

w h i c h      c a m e      o u t       t o d a y    .      i       l i k e d       t h e    w r a p p e d      p a p e r

w h i t e s       t h a t       t h e y       s h o w e d       a t       t h e        b e g i n n i n g   .

 

 

 


Best made catalogue

 

a      b e a u t i f u l       c a t a l o g u e       a r r i v e d     t h i s       w e e k        f r o m

b e s t       m a d e       i n     n e w      y o r k    .       i       o r d e r e d       s o m e t h i n g

o n c e       t h a t      c a m e      b e a u t i f u l l y       p a c k a g e d       i n       s t r a w

w h i c h       m u s t       h a v e      p u t        m e      o n      t h e i r       l i s t    .      t h i s

c a t a l o g u e      i s      e q u a l l y      i m p r e s s i v e      ,   l i k e     a      b e a u t i f u l

m a g a z i n e    .       t h i s    p a g e      o f       v i n t a g e        c a s t         i r o n      p a n s

w a s     m y    f a v o u r i t e     .    .   .        i       t h i n k      y o u       s h o u l d       o r d e r      

s o m e t h i n g       t o o      a n d    t h a t       w e     s h o u l d       a l l      s t a r t      p l a n -

n i n g       n e x t      s u m m e r ' s     c a m p i n g     a d v e n t u r e s    .   .   .    

 

 

 


Screen Shot 2014-11-13 at 1.39.19 PM

i      d o n ' t      g e t     o u t       m u c h     t h e s e       d a y s     .    i     m a k e      t h i n g s

i n      t h e         s t u d i o      ,       s e n d       t h e m        o f f        t o       s t o r e s       a n d

h a v e       a        s m a l l         s e n s e        o f        w h e r e        t h e y         e n d       u p   .

t h e      h o l i d a y s        s e e m       t o       a r r i v e        i n        s t o r e s         e a r l i e r

a n d        e a r l i e r       e a c h       y e a r        w h i c h        w e        a l l       s e e m        t o

a c c e p t       o r       e v e n       w e l c o m e    .         i t      a l s o       s n o w e d      h e r e      

t o d a y     a n d       t h e n      t h i s      i n s t a g r a m      p o s t        a r r i v e d       f r o m        

m y      f r i e n d      l y n d a       f r o m      c o v e t      g a r d e n     .     s h e      h a d     b e e n        

o u t       a t       o n e      o f      m y      f a v o u r i t e      s t o r e s      (    l a        m e r c e r i a   )

a n d       b o u g h t       o n e       o f       o u r      b e l l s   .        d o e s n ' t     t h i s     i m a g e

m a k e      y o u       w a n t       t o      s p e n d       t i m e      i n      h o l i d a y      i n f u s e d

s t o r e s    ?         p s .       t h a t      i s      a l s o      o u r      n e w     c o n v e r s i o n      t e a    

t o w e l        w h i c h        w e        w i l l       a d d       t o       t h e       o n       l in e       s h o p    

n e x t       w e e k  .

 

 


'its not far now' 153 x 153 oil on canvas

i      h o p e       y o u      a l l      h a d      f u n      t r i c k - o r -t r e a t i n g     o n    f r i d a y  .

n e x t     y e a r     i     h a v e     t o      r e m e m b e r     t o     t a k e      p h o t o s     b e f o r e

t h e     n i g h t    o f       w h e n     i t      i s      a l w a y s      r u s h e d      (  a n d     d a r k  ) .

w e      h a d       o n e      s o c k      w h i c h    i    b u i l t      o u t    o f     f e l t     ,     a     v e r y      

c o n v i n c i n g       v i n c e n t     v a n      g o g h       a n d     o n e       v e r y     c o l d    a n d

w e t     m o t h e r    .      t h i s     p a i n t i n g      b y      d a r r e n     g a n n n o n      f e e l s

l i k e      t h e    d a r k e n i n g      d a y s      a t     t h i s      t i m e     o f    y e a r     a s      w e

h e a d      i n t o    t h e      c o l d      d a r k      w i n t e r    .     a r e     y o u    r e a d y   ?

 

 


Eliinplasticweb

i        l o v e        t h i s        p h o t o       s e r i e s         f o r       m a n y        r e a s o n s   .      i t

i s       b y      p h o t o g r a p h e r   ,         t i m o t h y       a r c h i b a l d        a n d       i s     o f

h i s        a u t i s t i c       s o n     .      t h e y       a r e      e n t i r e l y      c o l l a b o r a t i o n s

b e t w e e n        f a t h e r       a n d         s o n   .        t h e y     a r e       b e a u t i f u l    .     a n d 

i      c a n       t e l l       y o u    ,      t h a t       t h i s        a p p r e c i a t i o n       f o r      d e t a i l      

a n d        p e r s i s t a n c e        f o r        a e s t h e t i c      p u r s u i t s   ,      i s     s o m e t h i n g

i       c a n         a p p r e c i a t e   .        i t       i s      i n s p i r i n g    .        t h e y       a r e       a l s o        

q u i t e     e e r i e       w h i c h       s e e m s      a p p r o p r i a t e       f o r      h a l l o w ' s       e v e    .   

 

 


Photo 1 copy

i       p o s t e d        o u r        n e w         c r o c h e t e d        s k u l l          h a l l o w e e n      

d e c o r a t i o n s      o n     i n s t a g r a m       t h i s      w e e k e n d     .     q u i t e      a

f e w       c o m m e n t e d       t h a t      t h e y        l o ok e d      m o r e       l i k e      u n d e r -

g a r m e n t s    .        n o w      t h a t     i s      a l l      i      c a n       s e e     .        a i r i n g

o u t      o u r       d i r t y      l a u n d r y    .    .    .

 

 

 


Dewdrops330__resized    Funnel330__resized 

 

 

 

 

 

Hive330__resized     Compass330__resized

 

 

 

 

 

 

 

 

w e       c a l l        a      p h o t o      o r      i m a g e      p a i n t e r l y        w h e n    i t    f e e l s

l i k e      i t       h a s      b e e n      i n f l u n c e d       b y       b r u s h        s t r o k e s       a n d

t h e      l i n e s       a r e      s o m e w h a t      b l u r r e d    .      b u t    w h a t       d o     y o u

c a l l       s c u l p t u r e        t h a t    r e s e m b l e s      a     d r a w i n g  ?      t h e s e     w i r e        

s c u l p t u r e s       b y         m a r i          a n d r e w s      m u s t      h a v e       b e e n     d o n e

o n     p a p e r      f i r s t    .          (    s o r r y      t h e    p h o t o s     a r e n ' t       c l e a r     )

 

 

 


Screen Shot 2014-10-12 at 9.19.36 AM

 

h a s      a n y o n e       s e e n     t h i s     i n s t a l l a t i o n      i n       m a r f a      t e x a s ?

 

O14

 

i      c a n ' t       r e m e m b e r       w h e r e      i     f o u n d    t h i s       p o r t r a i t     o f

a      w o m a n      w i t h       s e a w e e d       h a i r    .        s h e      i s       b e a u t i f u l .

 

Black threads

 

b l a c k       s p o o l s      o f      t h r e a d       f o r        t h e        s e w i n g         k i t s    .   .  . 

 

 

 

 


6a00d83451e8d469e201a511985f04970c-700wiBotanical-Squash-Italian-16

DSC_1138-2resized DSC_1162-2resized-300x450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ' m      b a c k   .

s o r r y     f o r     d i s a p p e a r i n g      f o r    s o     l o n g   .

i t     w a s      a    b u s y       s u m m e r      p r e p a r i n g       f o r     t h e    g i f t      s h o w

i n      n e w    y o r k  .      t h e r e       a r e      l o t s    o f     n e w      t h i n g s      w h i c h    i

w i l l       b e      a d d i n g     t o     t h e       s h o p       s o o n   .       s c h o o l       s t a r t e d 

w i t h     m e      i n     t o w      a s      i      h a v e      b e e n     s p e n d i n g      m y    d a y s

o u t s i d e     m y      s o n ' s      c l a s s r o o m       t r y i n g       t o       h e l p    h i m     g e t

s e t t l e d   .       h e      h a s      a s p e r g e r s       a n d      w i t h       i t   ,      a     h u g e  

a m o u n t     o f      a n x i e t y     ~       p r o b ab l y     a n o t h e r      b l o g     i n    i t s e l f  .

s o    ,      w h i l e      i      a d j u s t      t o       m y    n e w    r e a l i t y    ,    t h e s e      p o s t s

h a v e         b e e n      l e s s        f r e q u e n t       w h i c h       i s      i r o n i c      b e c a u s e    

t h e y     a r e     e x a c t l y       w h a t     i     h a v e       n e e d e d       t o       b e      c o n c e n -

t r a t i n g      o n    .        w e       a l l      n e e d       a     c a l m       p l a c e      t o        c o l l e c t

b e a u t i f u l        t h i n g s   .

t h i s       w e e k e n d       w e       a r e     c e l e b r a t i n g       t h a n k s g i v i n g      (    a n d

r e c o v e r i n g      f r o m    t h e     l o s s    o f    a n o t h e r    c a t    )  .       i      a m     g o i n g    

t o     b u i l d        a    g l a s s      f r o n t e d      s h r i n e       t o      h e l p        u s       h o n o u r    

h i m       a n d      a l l     t h e     o t h e r s      w h o     h a v e      c r o s s e d      o u r      p a t h   .        

w e       w i l l      g a t h e r      a n d       i f     w e     a r e      l u c k y   ,     e a t       o u t s i d e    .      

(   i     d e s p a r a t e l y      w a n t      s o m e      o f      t h i s      p o lk a      d o t       l a c e   .    )

t a b l e      i m a g e      v i a     t h e s w e e t e s t o c c a s i o n . c o m   

 

h o p e       y o u    a r e     w e l l   .

i     h a v e      m i s s e d     y o u  .

 

 

 

 

 

 

 


Dinner party

a        s p e c i a l       c l i e n t       /      b l o g       f r i e n d       s e n t      t h i s       p h o t o

 t o     m e     a         w h i l e       a g o       a n d     i      j u s t       c a m e        a c r o  s s      i t

y e s t e r d a y     ,      t u c k e d         a w a y        i n        t h e        s t u d i o     .        t h e

p h o t o       w a s       t a k e n       a t     h i g h l a n d       v i e w     f a r m    ,     n o r t h -

u m b e r l a n d       c o u n t y     i n      1 9 1 9   .         i      l o v e      h o w       i n v i t i n g

t h e      t a b l e       i s        a n d       h o w       w e l l       d r e s s e d        e v e r yo n e      i s  .

a l l o w     i t      t o    i n s p i r e      y o u      t o      f i n d       t h e      l o n g e s t       t a b l e

y o u       c a n         a n d        h o l d       a      d i n n e r      o u t s i d e     .

 

 

 


Il_570xN.524642392_s0cy

Il_570xN.524639018_ijm2

Il_570xN.439852291_chom

m y      p a r t n e r      j o s h      a n d     i     h a v e      b e e n     t o g e t h e r      f o u r t e e n

y e a r s      t h i s      w e e k   .        n o t      a       v e r y        i m p o r t a n t        n u m b e r   ,

b u t      o n e      t h a t      h a s      c e r t a i n l y       c r e p t       u p     o n      m e    .     (  n o

m o r e     s a y i n g       w e    h a v e      b e e n        t o g e t h e r         t e n      y e a r s     .   .  .  )

i      t h i n k     ,     n e x t      y e a r ,        w e       s h o u l d      g e t      s o m e      t a t t o o s      

t o g e t h e r       a n d      a m         g i v i n g     u s       l o t s      o f      t i m e       t o      f i g u r e      

o u t      w h a t       w e     s h o u l d          g e t   .       i n      t h e     m e a n t i m e     ,       t h e s e      

t e m p o r a r y     o n e s       f r o m       a u s t r a l i a       w i l l     b e     g o o d      p r a c t i c e    .